Hệ thống robot kép Access

Hệ thống robot kép Access (Dual Robot System – DRS) là một nền tảng nhỏ gọn, theo mô-đun, dung lượng cao và thông lượng cao, được thiết kế và tối ưu hóa để sử dụng các Máy xử lý chất lỏng Echo trong quy trình quản lý mẫu. là nền tảng tự động hóa duy nhất trên thị trường tương thích với Máy xử lý chất lỏng Echo 650, cho phép sản xuất các đĩa mẫu sẵn sàng phân tích từ các ống mẫu acoustic. Hệ thống này kết hợp các thiết bị và phần mềm dẫn đầu ngành với các tùy chọn quản lý môi trường và công thái học để cung cấp giải pháp quản lý mẫu hoàn chỉnh, dễ sử dụng, từ lưu trữ đến xét nghiệm.

Access Systems Features

Access Systems Access to Devices for Automation

Content and Resources

Filter by:
Resource Type
Australian Lab Achieves High-Throughput Genotyping by Amplicon Sequencing Using Echo 525 Acoustic Liquid Handler and Access Systems Implementing the Echo LH and assay miniaturization for their high-throughput amplicon sequencing genotyping services, the BRF should be able to screen 200,000 genotypes per year.
Brochure — Automated Liquid Handling for Drug Discovery Drug discovery is all about the numbers. A sometimes overwhelming amount of numbers. Maintaining traceability of billions of cells or hundreds, maybe thousands of compounds. Library screening and hit identification. Countless hours spent at the bench, followed by dozens more hours spent mining millions of data points.
Brochure — Echo Acoustic Liquid Handling for Synthetic Biology Advantages of the Echo Liquid Handler in Synthetic Biology Compared to Tip-based Liquid Handlers
Access Single Robot System for Synthetic Biology Workflows Brochure: Miniaturize and Accelerate DNA Assembly and QC for Gene Synthesis