Máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX

Máy đếm tế bào dòng chảy CytoFLEX, lần đầu tiên giới thiệu về Nền tảng CytoFLEX, cung cấp hiệu năng mà bạn cần trong một hệ thống dễ sử dụng cho phép bạn tập trung vào khoa học chứ không phải vào trang thiết bị.Độ nhạy và độ phân giải vượt trội trong tất cả các cấu hình mang lại lợi thế hơn các hệ thống đếm tế bào khác có kích thước gấp bốn lần so với thiết bị này. Tất cả các thiết bị trong nền tảng sử dụng CytExpert cho phần mềm thu nhận và phân tích CytoFLEX.

  • Dòng Violet-Blue-Red (V-B-R), được kích hoạt đầy đủ với 13 màu hoặc chỉ có bốn màu,vtrong tương lai
  • Bao gồm 13 kênh màu: 450/45, 525/40 (2), 585/42, 610/20 (2), 660/10 (2), 690/50, 712/25, 780/60 (3)
  • Đối với các ứng dụng có thông lượng cao hơn, có sẵn mô-đun nạp đĩa tùy chọn và để sử dụng trong các môi trường quy định, phần mềm có chứa các công cụ tuân thủ 21 CFR Phần 11

CytoFLEX Flow Cytometer Features

Exquisite Sensitivity

Platform Versatility

Low Maintenance

Automation Enabled

  • Optional 96-well plate sample loader module
  • API (Application Programming Interface) allows external software to control the instrument
  • For automated sample processing and data acquisition, integrate with the Biomek i-Series Instrument

Explore CytoFLEX Models

CytoFLEX Flow Cytometer Specifications

Item Specifications Referenced B53000

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.