Máy phân tích khả năng sống của tế bào Vi-CELL BLU

Máy phân tích tế bào Vi-CELL BLU nhanh hơn tự động hóa phương pháp Loại trừ thuốc nhuộm xanh Trypan để phân tích khả năng sống của tế bào. Hiện nay Vi-CELL BLU đẩy nhanh quá trình xử lý bằng cách có tùy chọn sử dụng mâm mẫu 24 vị trí hoặc một đĩa 96 giếng để cung cấp mẫu.

Các cải tiến bổ sung được kết hợp trong Vi-CELL BLU bao gồm:

 • Chuẩn bị, phân tích mẫu và làm sạch sau khi chạy hoàn toàn tự động
 • Cỡ mẫu nhỏ
 • Thời gian xử lý mẫu nhanh
 • Truy cập mẫu nhanh
 • Đăng nhập một lần với Thư mục hoạt động
 • Thiết kế trong phòng thí nghiệm nhỏ
 • Đưa mẫu vào linh hoạt – mâm mẫu hoặc đĩa 96 giếng
 • Hệ thống thuốc thử thân thiện với người dùng
 • Khả năng sống của tế bào được báo cáo theo tỷ lệ phần trăm, nồng độ, và số lượng tế bào
 • Dung tích mẫu lớn
 • Công cụ toàn vẹn dữ liệu tuân thủ 21 CFR Phần 11

Xem Vi-CELL BLU hoạt động! Truy cập thư viện video của chúng tôi

Explore Vi-CELL BLU Models

Các tính năng của máy phân tích khả năng sống của tế bào Vi-CELL BLU

Tăng năng suất

 • Chế độ NHANH
 • Mâm mẫu 24 vị trí
 • Hỗ trợ đưa mẫu vào đĩa 96 giếng
 • Các thông số phân tích tùy chỉnh

Linh hoạt và dễ sử dụng

 • Phân phối lọ mẫu dễ dàng
 • Dễ dàng nạp hộp thuốc thử
 • Nạp trong quá trình xử lý
 • Tùy chọn bộ dụng cụ phòng sạch

Hộp thuốc thử

 • Theo dõi RFID số hiệu bộ phận, số lô, hoạt động và ngày hết hạn của thuốc thử
 • Dễ dàng nạp để chuẩn bị mẫu tự động
 • Hộp thuốc thử hoàn chỉnh với các dung dịch thuốc nhuộm màu xanh Trypan, dung dịch đệm, dung dịch chất khử trùng và dung dịch làm sạch

Tính toàn vẹn dữ liệu và tuân thủ

 • Theo dõi kiểm tra
 • Các tập tin nhật ký lỗi
 • Dung lượng chữ ký điện tử
 • Đăng nhập người dùng an toàn
 • Các quyền cấp người dùng
 • Các công cụ quản trị cấu hình
 • IQ/OQ

Giới thiệu về Vi-CELL BLU

 

Vi-CELL BLU Cell Viability Analyzer Specifications

Industry Standards 21 CFR Part 11
Particle Size Analysis Range 2 - 60 μm
Sample Volume 170 uL (FAST mode), 200 uL (Normal mode)
Concentration Range 50000 to 15000000 cells/mL
Item Specifications Referenced C19196

Content and Resources

Filter by:
Resource Type
ALCOA+ Infographic Guidance on Maintaining Data Integrity Infographic
Vaporized Hydrogen Peroxide Decontamination of Vi-CELL BLU Instrument This application note demonstrates the method and results for testing the Vi-CELL BLU for VHP resistance.
Vi–CELLBLU im Fast Mode Vi–CELL BLU mit einem optionalen Betriebsmodus „Schnell“ ausgestattet, der in Platten- wie auch Karussellkonfi gur ationen genutzt werden kann, um den Wechsel von einer Probe zur nächsten erheblich zu beschleunigen
Considerations of Cell Counting Analysis when using Different Types of Cells This application note reviews several different cell types and cell preparation approaches using standard cells.
Vi-CELL BLU FAST Mode Option This application note explains the optional FAST Mode of operation in the new Vi-CELL BLU which can be used in either plate or carousel configuration to significantly reduce sample to sample operation times.

Technical Documents

Didn't find what you are looking for? For more results click here.